​Garantivillkor

Cosmodent erbjuder en 5-års garanti på alla arbeten som vi har tillverkat enligt gällande anvisningar från respektive tillverkare. Garantin gäller omgörning av arbetet under förutsättning att omgörningen orsakas av bristande egenskaper i materialet.

Om tandläkaren konstaterar inom fem år från fakturadatum att arbetet behöver göras om, kommer Cosmodent att göra om samma arbete utan kostnad.

För att garantin ska gälla måste följande villkor uppfyllas:

  1. Sannolika skäl för omgörningen beror på materialet.
  2. Omgörningen påbörjas inom 12 månader efter beslut i ersättningsfrågan, om inte synnerliga skäl föreligger.
  3. Garantin omfattar endast omgörning av den ursprungliga behandlingsterapin.
  4. Omgörningen får inte påbörjas innan den godkänts av Cosmodent.

Garantin gäller inte för:

  1. Skada på protetiskt arbete som beror på att omgörningsbehovet inte är hänförligt till arbetet.
  2. Preparation och cementering som inte utförts enligt instruktionerna från tillverkare för respektive material.
  3. Omgörning som orsakats av patientens bristande efterlevnad av behandlingsinstruktioner.
  4. Protetik som utsatts för yttre våld.
  5. Patienter som är bruxare.
Garantin gäller inte heller för behandling som görs om när detta inte är nödvändigt ur odontologisk eller estetisk synpunkt, och den ersätter inte kostnader för tandläkarens arbete eller mervård som ingått i det ursprungliga arbetet.

För att garantin ska gälla måste originalföljesedel eller faktura kunna uppvisas, eller följesedel- och fakturanummer måste vara registrerade i journalen.

Om du har några frågor om våra garantivillkor, tveka inte att kontakta oss.

 
 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Copyright © 2023 . Cosmodent AB . All Rights Reserved​