5 års Garantin gäller för omgörning av alla arbeten, som Cosmodent tillverkat enligt gällande anvisningar från respektive tillverkare.
Förutsättning för omgörning av det protetiska arbetet är att omgörningen är orsakad av bristande egenskaper i materialet.

Konstaterar tandläkaren inom fem år från fakturadatum att arbetena behöver göras om, gör Cosmodent om samma arbeten utan kostnad.

Under förutsättning att
* sannolika skäl för omgörningen beror på materialet
* omgörningen påbörjas inom 12 månader efter beslut i ersättningsfrågan om inte synnerliga skäl föreligger
* Garantin omfattar högst omgörning av den ursprungliga behandlingsterapin.

* Garanti omgörningen får ej påbörjas innan omgörningen godkänts av Cosmodent.

Vad Garantin inte gäller för
Garantin gäller inte för skada på protetiskt arbete som beror på att
* omgörningsbehovet inte är hänförligt till arbetet
* Preparationen och cementeringen inte är utförd enligt instruktionerna från tillverkare för respektive material
* patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om
* protetiken utsatts för yttre våld
* patienten är bruxare


Garantin gäller ej heller för behandling som görs om och då detta inte är nödvändigt ur odontologisk eller estetisk synpunkt.

Garantin ersätter ej heller kostnader för tandläkarens arbete såväl som mervård som ingått i det ursprungliga arbetet.

Garantin gäller ej heller om inte följesedel eller faktura kan uppvisas eller följesedel-, fakturanummer inte är registrerad i journalen.​

Cosmodent AB  -  Box 40023  -  21410 Malmö, Sverige  -  Tel: +46-40-46 99 90